பழகிய காலம் குறைவானாலும்

பழகிய காலம் குறைவானாலும் என்றும் நினைவைவிட்டு அகலாத தருணங்கள். அணந்தன் இருக்கும் இடம் எல்லாம் சிரிப்பொலிக்கு குறைவிருக்காது. அவ்வளவு நகைச்சுவை பேச்சாற்றல் மிக்கவன்

பிறந்தநாள் என்றால் இப்படியும் ஒருவருக்கு கொண்டாட்ட மனநிலை

பிறந்தநாள் என்றால் இப்படியும் ஒருவருக்கு கொண்டாட்ட மனநிலை வருமா என்று நினைக்கும் அளவிற்கு தனது பிறந்தநாளை தானே விரும்பி கொண்டாடுவார் அப்பா.

Life's greatest joys

Life's greatest joys are found in the simple pleasure of savoring delicious food. Treat yourself now to a moment of culinary delight, for in every bite, you'll discover a piece of happine

If you want a new and innovative

If you want a new and innovative If you want a new and innovative If you want a new and innovative If you want a new and innovative If you want a new and innovative If you want a new and innovative If you want a new and innovative If you want a new and innovative If you want a new and innovative If you want a new and innovative If you want a new and innovative If you want a new and innovative If you want a new and innovative If you want a new and innovative If you want a new and innovative If you want a new and innovative